Yleiset sopimusehdot

 

YLEISET SOPIMUSEHDOT - TUOTTEIDEN MYYNTI

 

1 SOVELTAMINEN

Nämä ehdot ovat voimassa Järkevä - Työkalut Oy:n (2448586-6) ja asiakkaan välisissä kaupoissa. Näitä ehtoja sovelletaan tämän tilausvahvistuksen myytävissä tuotteissa, elleivät osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet.

 

2 KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

2.1 Tarjous 

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

 

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

 

3 MYYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen tekopäivästä,

b)  viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle,

c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta tai

d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

 

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan INCOTERMS 2000 -ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

 

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.

Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

 

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.

 

3.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.

 

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

 

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

 

4 OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

 

4.2 Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvaus-vaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

 

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.

Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta

kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

 

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

 

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

 

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

 

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

 

5 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

 

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

 

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

 

6 VAKUUTUS

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

 

7 VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavaran rakenteesta tai ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä. Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

a)  kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus

b)  ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

 

8 OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

 

9 ILMOITUKSET JA REKLAMAATIOT

9.1 Sopijapuolten tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja reklamoinnit sähköpostitse osoitteeseen info@jarkeva.fi.

 

10 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa Turun käräjäoikeudessa.

 

11 MAKSUEHDOT, MINIMITILAUKSET JA PIENTOIMITUSLISÄ

Minimitilaus 50,00 €. Pientoimituslisä alle 200 euron tilauksissa 20 euroa (ALV 0%).

Maksuehto: Ennakkomaksu, tiliasiakkaille erikseen sovittu

Viivästyskorko: 11 % laskun eräpäivästä lähtien.

 


 

YLEISET SOPIMUSEHDOT - VUOKRAUSPALVELUT

Näitä sopimusehtoja noudatetaan tämän tilausvahvistuksen vuokrapalveluiden kohdalla.

 

1.SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT

1.1 Sopimuksen kohteena on Toimittajan tilaajalle vuokraamien irtainten esineiden toimitusehtoina. Myöhemmin sopimuksessa kalusto. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

1.2 Vuokrauspalvelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa Toimittaja luovuttaa tilaajan käyttöön vastiketta vastaan omistamaansa tai hallinnoimaansa irtaimia esineitä.

1.3 Ehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin.

 

2.VUOKRA-AIKA

2.1 Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin tilaaja noutaa kaluston tai kalusto on ollut sovitusti noudettavissa tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään tilaajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin Toimittajan haltuun. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

 

3.TOIMITUSEHDOT

3.1 Kalusto luovutetaan Tilaajalle Toimittajan varastossa tai erikseen kirjallisesti sovittuun paikkaan.  Kuljettaminen tapahtuu Tilaajan vastuulla ja tilaajan kustannuksella.

3.2 Tilaaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

3.3 Toimittaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Tilaaja itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa.

 

4.RAJOITUKSET

4.1 Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Toimittajan kirjallista lupaa

4.2 Kalustoa tulee käyttää vain sovittuun käyttötarkoitukseen sovitussa kohteessa. Kohteen siirrosta tulee tiedottaa Toimittajaa ja tästä on sovittaa kirjallisesti erikseen

 

5.KALUSTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

5.1 Tilaajan tulee tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin

5.2 Tilaaja vastaa siitä että koneita käyttää ainoastaan pätevä henkilöstö. Tilaaja vastaa käyttövirheistä johtuvista vahingoista täysimääräisesti.

5.3 Tilaaja vastaa vuokrausaikana Kaluston huollosta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista. Tilaaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

5.4 Tilaajan tulee valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

5.5 Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet.

5.6 Tilaaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Tilaaja. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

5.7 Jos kaluston käyttö heikentyy tai kalusto lakkaa toimimasta kaluston normaalista kulumisesta johtuen tulee tästä ilmoittaa Toimittajalle välittömästi. Toimittaja pyrkii käytettävissä olevan kaluston mukaisesti korvaamaan kaluston mahdollisimman pian. Toimittaja ei vastaa kuluneen kaluston aiheuttamista välillisistä vahingoista kuten työn seisahtumisesta.

 

6.KALUSTON PALAUTTAMINEN

6.1 Tilaajan tulee palauttaa Kalusto Toimittajalle välittömästi vuokraajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut tai erikseen sovittuun paikkaan.

6.2 Puuttellisesta palautuksesta Toimittaja laskuttaa tilaajalta palauttamatta jääneen tai vahingoittuneen kaluston uusihankintahinnan. Korjaus, puhdistus ja muista Toimittajalle aiheutuneista kuluista Toimittaja laskuttaa tilaajaa toteutuneiden tuntien mukaan hintaan 65 euroa tunti, alv 0%.

6.3 Kaluston normaalista kulumisesta vastaa Toimittaja

 

7.TILAAJAN VASTUU

7.1 Tilaaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Tilaajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokrallentaja ole niistä vastuussa.

7.2 Mikäli Tilaaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Tilaaja vastaa siitä Toimittajalle aiheutuneista vahingoista, ja Toimittajalle on oikeus laskuttaa Tilaajaa kaikista Toimittajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

 

8.VASTUUN RAJOITUS

8.1 Toimittaja ei vastaa mistään Tilaajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

8.2 Toimittaja ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Tilaajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

 

9.VAKUUTUKSET

9.1 Kalusto ei ole Toimittajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Tilaajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.

9.2    Mikäli Toimittaja suorittaa Kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Tilaajan lukuun, Toimittajalla on oikeus vaatia, että Tilaaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.

 

10.SOPIMUSRIKKOMUS

10.1 Mikäli Tilaaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Toimittajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Tilaajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Toimittajalla on, jos Tilaajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Tilaaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Toimittajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

10.2 Tilaajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Toimittajalta.

 

11.YLIVOIMAINEN ESTE

11.1 Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Toimittaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Tilaajalle siitä koituvaan etuun, Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuok-ralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Tilaajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

 

12.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

12.1 Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

 

13.SELVITTELYKUSTANNUKSET

13.1 Mikäli Tilaaja vaatii Toimittajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Tilaaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Toimittajalle aiheutuneista kustannuksista.
 

14.RIITAISUUDET


 14.1 Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

 

15.SULKULISTA

15.1 Toimittajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen dno 2/932/2007 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa (mikäli tilaaja ei ole palauttanut Kalustoa ajoissa tai on jättänyt vuokran tai osan siitä maksamatta) rekisteröidä erilliselle toimialansa sulkulistalle voimassaolevan lupapäätöksen mukaiset tiedot. Rekisteröidyllä on puolestaan oikeus saada sulkulistalle merkintä, mikäli vuokrasaatava on riitautettu.

 

16.SOVELLETTAVAT VUOKRAUSEHDOT

16.1 Vähimmäisvuokra-aika on 14 vrk ellei ole muuta sovittu.

16.2 Jos ei ole tehty määräaikaista vuokrasopimusta, on sopimuksen irtisanomisaika molemmilla osapuolilla 14 vrk.

16.3 Maksuehto tililuottoasiakkaille on 14 vrk netto ellei muusta erikseen sovittu.

16.4  Viivästyskorko on 16 % Toimittajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

16.5 Mikäli Tilaaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa on Toimittajalle oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä

16.6 Kaikessa lunastuksessa/myynnissä noudatetaan Toimittajan yleisiä sopimusehtoja

16.7 Edellä mainitut vuokrausehdot koskevat ilman eri sopimusta myös kaikkia sitä kalustoa, jotka on tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi toimitettu.

 

17.ASIAKASTIEDOT

17.1 Asiakkaan tiedot rekisteröidään Toimittajan tietojärjestelmään sopimuksia, laskutusta ja luotonvalvontaa varten.

 

18.ILMOITUKSET JA REKLAMAATIOT

18.1 Sopijapuolten tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja reklamoinnit kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@jarkeva.fi