Järkevä - Henkilöstöohjeistus

 

Tässä artikkelissa esitämme mallin henkilöstöohjeistuksesta. Malli on vapaasti käytettävissänne ja suosittelemme muokkaamaan sitä yhtiönne tarpeisiin sopivaksi.

Ohjeistus on ladattavissa word-dokumenttina tämän artikkelin lopussa.

 

—— ASIAKIRJA ALKAA ——-

 

KUVAUS JA TAVOITE

Tämä ohjeistus sisältää Henkilöstöohjeistukset työtehtävittäin sekä työturvallisuusohjeistuksen. Jokaisen työntekijän tulee perehtyä ohjeeseen huolellisesti sekä noudattaa ohjeiden määräyksiä. Ohjeista poikkeamiseen tulee aina hankkia toimitusjohtajalta lupa.

 

SISÄLLYSLUETTELO

1       OHJEISTUS HENKILÖSTÖLLE.

1.1     Tuntikortin täyttöohjeistus

1.2     Ylityöt

1.3     Työterveyshuolto

1.4     Työtapaturmavakuutus

1.5     Sairasloma

1.5.1   Työntekijän pitkä sairasloma

1.6     Tapaturmat ja vaaratilanteet

1.6.1   Tapaturmalomakkeen täyttöohjeistus

1.7     Työnkuittauslomakkeen täyttöohjeistus

1.8     Sosiaalisen median –ohjeistus

1.9     Lomat

2       OHJEISTUS TOIMIHENKILÖILLE.

2.1     Pätevyydet

2.2     Palkankorotukset ja bonuspalkkiot

2.3     Ylityöt

2.4     Työkalujen hallinta.

2.5      Luottopäätökset

2.6     Urakkalaskenta.

2.6.1   Tarjoamatta jätetyt urakat

2.6.2   Hävityt urakat

2.6.3   Urakkapalkkausmalli työntekijöille

2.7     Projektit

2.7.1   Projektinumerointi

2.7.2   Pienprojektit

2.7.3   Ohje projektin sisäisestä kommunikaatiosta.

2.7.4   Projektilaskennan materiaalin kilpailutus

2.7.5   Projektin hankintojen kilpailutus

2.8      Ostot

2.8.1   Toimittajien tilinavaukset

2.8.2   Tarjoukset

2.9     Tilausvahvistukset

2.10    Laskutus

2.10.1   Laskujen asiatarkastus

2.10.2   Reklamaatiot

3       TYÖSUOJELU- JA TYÖTURVALLISUUSOHJE.

3.1      Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta.

3.1.1   Yhtiö Oy:n työsuojelupäällikkö ja sähkötöiden johtaja.

3.2     Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

3.3     Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti

3.3.1   Yhtiö Oy:n toimitilat

3.3.2   Yhtiö Oy:n asiakaskäynnit

3.3.3   Etätyöskentely.

3.3.4   Rakennustyömaat (uudisrakennus ja saneeraus)

3.3.5   Sähkötyömaat (uudisrakennus ja saneeraus)

3.3.6   Kuitutyöt

3.4     Perehdyttäminen.

3.5     Työkyvyn ylläpito.

3.6     Muut noudatettavat ohjeistukset ja määräykset

3.7     Ohjeistuksen päivittäminen

 

1 OHJEISTUS HENKILÖSTÖLLE

KUVAUS

Tässä kohdassa ohjeistetaan asioita, joista jokaisen työntekijän tulee olla tietoisia ja noudattaa.

TAVOITE

Yhtenäistää yhtiön henkilöstön toimintamallit ja tehostaa toimintaa työturvallisuusasioista tinkimättä.

 

Tuntikortin täyttöohjeistus

Työntekijän tulee kirjata tuntikirjaukset kahden viikon välein tuntikorttiin.

Tuntikorttien kierrätys:

 1. Tuntikortti täytetään yllä mainitun aikavälein työntekijän toimesta. Työntekijän tulee kirjata palkkavaatimuksensa tuntikorttiin työlainsäädännön, työehtosopimuksen ja paikallisten sopimuksien mukaisesti. Työntekijän tulee toimittaa tuntikortti heti palkanlaskujakson päätyttyä.
  1. Määrittele tuntikortin täyttämispaikka tähän. Suosittelemme sähköistä järjestelmää.
 2. Tuntikortin hyväksyy työntekijän esimies allekirjoittamalla tuntikortin erikseen sovittuun määräaikaan mennessä (määrittele kierron määräaika). Esimiehen tulee tarkastaa tuntikortin sisällön paikkansapitävyys. Esimies toimittaa tuntikortin palkanlaskentaan heti hyväksynnän jälkeen.
  1. Määrittele tuntikortin hyväksyntätapa tähän. Suosittelemme sähköistä järjestelmää.
 3. Palkanlaskenta laskee ja maksattaa palkat yhtiön palkkakierron mukaisesti, sekä toimittaa palkanlaskun yhteydessä palkkanauhan.
  1. Määrittele palkkakierto tähän.
  2. Jos tunteja laskutetaan asiakkaalta. Määrittele laskutus tähän.
  3. Määrittele palkkanauhan toimitustapa tähän
 4. Työntekijä tarkastaa palkkanauhasta palkan oikeellisuuden. Mahdollisissa virheissä työntekijä ottaa yhteyttä palkanlaskentaan palkanlaskennan ja mahdollisen laskutuksen korjaamiseksi.
  1. Määrittele palkanlaskennan yhteystiedot tähän

 

Ylityöt

Ylitöistä tulee aina sopia etukäteen työmaan työnjohdon kanssa. Työntekijän toimiessa henkilöstövuokrauksen ehdoilla asiakkaan työnjohdon alaisuudessa, asiakas voi sopia ylitöitä lain määräämissä rajoissa.

Yhtiön omissa töissä esimies sopii ylitöistä henkilöstön kanssa tapauskohtaisesti. Toimihenkilöiden ohjeessa kohdassa 2.3 käsitellään ylitöiden teettämistä tarkemmin.

 

Työterveyshuolto

Yhtiö Oy:n työntekijöiden työterveydenhuolto on järjestetty yhteistyössä ”Määrittele työterveyspalveluiden tuottaja” kanssa.

Ajanvarauksen voi hoitaa sähköisesti ”määrittele ajanvarauskanavat tähän”.

 

Työtapaturmavakuutus

Yhtiö Oy:n työntekijöiden lakisääteinen työtapaturmavakuutus on Määrittele vakuutusyhtiö tähän:ssä vakuutusnumerolla Määrittele vakuutusnumero tähän.

 

Sairasloma

Aikaisella lääkärikäynnillä voimme ennaltaehkäistä pitkittyneitä sairaslomia ja tästä syystä sairaslomista tulee esittää työnantajalle aina lääkärintodistus.

 

Työntekijän pitkä sairasloma

Työntekijän jouduttua pitkälle sairaslomalle, maksaa yhtiö palkkaa alan työehtosopimuksen mukaisen määräajan.

Oman voimassaolevan työehtosopimuksen löydät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

Jos työehtosopimuksessa ei ole erikseen määritelty palkanmaksuaikaa maksetaan sairausajan palkkaa lain mukaan sairastumispäivältä (jos se työssä oltaessa olisi ollut työntekijän työpäivä) ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään (ei lasketa mukaan pyhäpäiviä) sisältyviltä työpäiviltä. Jos työsuhde on työkyvyttömyyden alkamishetkellä kestänyt vähintään yhden kuukauden, työntekijälle maksetaan edellä mainitulta ajanjaksolta täysi palkka. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, maksetaan samalta ajanjaksolta puolet palkasta. Jos työntekijällä ei ole työvuoroluetteloon merkittyjä työvuoroja, lasketaan sairausajan palkka toteutuneen, keskimääräisen työajan mukaan.

Palkanmaksun keskeytettyä maksaa kela sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahasta saa lisätietoa osoitteesta: http://www. kela.fi/tyokyvyton-yli-10-paivaa_sairauspaivaraha

 

Tapaturmat ja vaaratilanteet

Työturvallisuus on kaikkien asia.

Yhtiön Oy:n työntekijöiden tulee tehdä työmaalla sattuneesta vaaratilanteesta sekä tapaturmasta ilmoitus työsuojelupäällikölle.

 • Jokaisesta vaaratilanteesta tehdystä ilmoituksesta työntekijälle kirjataan 20 euron kertakorvaus seuraavaan palkkakiertoon
  • Vaaratilanne on tapahtuma, joka olisi voinut johtaa henkilö- tai materiaalivahinkoihin
  • Ilmoitus tehtävä sähköpostitse osoitteeseen määrittele sähköpostiosoite tähän.
  • Ilmoituksen tulee sisältää tiedot vaaratilanteesta sekä kehitysehdotuksen vaaratilanteen välttämiseksi
 • Tapaturmailmoitukselle on oma lomake
  • Tapaturman ei tarvitse olla sairaalahoitoa vaativa, jotta siitä tuli tehdä ilmoitus

Sähkötapaturmista välitön ilmoitus sähkötyönjohtajalle ja työtapaturmista välitön ilmoitus työsuojelupäällikölle.

Jokainen ilmoitus edesauttaa turvallisemman työympäristön kehittämisessä ja ehkäisee mahdollisia työtapaturmia. Tavoitteena on poistaa kaikki vaaratilanteet ja tapaturmat työmaalta.

Lisäohjeita:

Määrittele yhteystiedot tähän

 

Tapaturmalomakkeen täyttöohjeistus

Tee tapaturmailmoitus huolellisesti. Huolella ja oikein täytetty tapaturmailmoituslomake helpottaa asian nopeaa käsittelyä sekä auttaa ehkäisemään mahdollisia tulevia tapaturmia.

Jos tapaturmaan liittyy monta henkilöä, jokainen heistä täyttää oman lomakkeen ja esittää näkemyksensä tapaturmasta.

Lomakkeen kohdat:

 • Tapahtuma / Tilanne: Mitä on sattunut (esim. tapaturma, ruhjevamma, lievä loukkaantuminen…)
 • Vahingoittuneen nimi: Kuka vahingoittui tapaturmassa
 • Päiväys: Milloin tapaturma sattui
 • Tapahtumapaikka / Osasto: Tarkka selvitys missä tapaturma tapahtui
 • Mitä tapahtui: Yksityiskohtainen oman näkökulman selostus tapahtuneesta (vahingoittunut, vahingon aiheuttaja, silminnäkijä…)
 • Miksi tapaturma sattui: Henkilökohtainen analyysi mitkä asiat vaikuttivat siihen, että tapaturma syntyi (esim. häiriötekijät, väärät varusteet, kommunikointi, perehdytyksen vajeellisuus…)
 • Miten vastaava tapahtuma/tilanne voitaisiin jatkossa estää: Analyysi miten työntekijä voi itse vaikuttaa, ettei tapahtuma toistu sekä arvio siitä, että miten työnantaja ja tapaturman toiset osapuolet voivat edesauttaa tapaturman välttämisessä tulevaisuudessa
 • Sovitut toimenpiteet: Mitä asian korjaamiseksi on tehty ja ketkä ovat osallisina toimenpiteisiin
 • Aikataulu: Milloin sovitut asiat ovat tehtyinä
 • Vastuuhenkilö: Nimetään vastuuhenkilö, joka pitää huolta, että sovitut toimenpiteet tulevat tehdyksi (vastuuhenkilö työmaalla, työsuojelupäällikkö…)
 • Jakelu: Raportin vastaanottaja täyttää
 • Käsitelty: Raportin vastaanottaja täyttää ja kommentoi raporttia ilmoittajalle

 

Työnkuittauslomakkeen täyttöohjeistus

Työnkuittauslomake täytetään vain tuntitöissä ja lisätöissä. Jos et ole ennen käyttänyt työnkuittauslomaketta ole yhteydessä toimitusjohtajaan ohjeistuksen ja toimitapojen läpikäymistä varten.

 

Täytä vähintään seuraavat kohdat:

 • Asiakkaan nimi: Asiakkaan nimi
 • Laskutusosoite: Asiakkaan antama laskutusosoite
 • Työntekijä: Oma nimi
 • Viite/Merkki: Projektinumero
 • Tuntihinta: Tämä pitää täyttää, jos työmaa tehdään tuntilaskutuksena
 • PVM: Päivämäärä(t) jolloin työskennelty
 • Alkoi klo: Kellonaika jolloin työ alkoi
 • Loppui klo: Kellonaika jolloin työ päättyi
 • Tehty työ: Mitä työmaalla tehty kyseisenä päivänä
 • KP: Kustannuspaikka (projektinumeron kaksi ensimmäistä numeroa)
 • Alanro: Projektinumeron loppuosa
 • Tunnit: Montako tuntia työskenneltiin työmaalla kyseisenä päivänä
 • 50%: Ylityötunnit jotka ylittävät 0-2 tuntia normaalityöajan, sovittava työmaapäällikön kanssa
 • 100%: Ylityötunnit jotka ylittävät yli 2 tuntia normaalityöajan, sovittava työmaapäällikön kanssa
 • Muut lisät: Kilometrikorvaukset, päivärahat jne. (jos oikeutettu kyseenomaisiin lisiin)
 • Materiaalit: Käytetyt materiaalit ja määrät
 • Tuotenimike: Tarkka tuotteen nimike ja kokotieto
 • Kpl: Tuotteen metri-, neliö- tai kappalemäärä
 • A-hinta: Tuotteen metri-, neliö- tai kappalehinta

 

Sosiaalisen median –ohjeistus

Internet ja sosiaalinen media (Facebook, Twitter, Google+, Instagram jne.) ovat julkisia paikkoja, jonne päivittäessä tietoja pitää ottaa huomioon markkinoinnin ja tietosuojan näkökulmat. Sosiaaliseen mediaan tehtyjä päivityksiä kannattaa verrata esimerkiksi lehtijulkaisuun – mitä et kirjoittaisi lehteen, älä kirjoita myöskään sosiaalisen mediaan tai internetiin.

Yhtiön linjauksen mukaan seuraavia asioita ei tule internetissä julkaista:

Älä hauku tai arvostele työnantajaa

 • Jos asiat eivät ole kunnossa, ota ensisijaisesti yhteyttä esimieheesi ja keskustele hänen kanssaan asiasta. Jos asia ei tällä ratkea, ole yhteydessä toimitusjohtajaan.

Älä hauku tai arvostele kollegoitasi, esimiehiäsi tai alaisia

 • Työpaikan asiat selvitetään aina sisäisesti. Julkinen arvostelu ei ratkaise ongelmaa vaan todennäköisesti pahentaa sitä. Näissä erotuomarina toimii lähin esimiehesi tai toimitusjohtaja, ei sosiaalinen media.

Älä hauku tai arvostele asiakkaita

 • Asiakkaan haukkumista näkee paljonkin sosiaalisessa mediassa, asiakas on kuitenkin lopulta se, joka palkkasi maksaa. Ottaisitko itse töihin tekijän, joka arvostelee sinua julkisesti?

Älä hauku tai arvostele kilpailijoita

 • Kilpailijoiden mustamaalaaminen yleensä aiheuttaa vastareaktion ja kilpailija helposti alkaa arvostella myös meidän yhtiötämme.
 • Parhaimmassa tapauksessa julkisen imagon puhdistamiseen menee omalta työyhteisöltäsi suuri työmäärä, mutta pahimmassa tapauksessa tähän joudutaan palkkaamaan ammattilaisia. Yhtiöllämme ei ole yksinkertaisesti varaa lähteä taistelemaan kilpailijoiden kanssa maineesta median kautta. Maine tehdään työllä, ei muita arvostelemalla.
 • Kilpailijan työntekijät ovat myös alan ammattilaisia, jotka voivat joskus olla meille voimavara. Lähtisitkö sinä töihin yhtiöön, jonka henkilöstö on sinua arvostellut julkisesti?

Yksinkertaisesti sosiaalisessa mediassa tai internetissä töistä kertoessa keskitytään omaan toimintaan ja kehutaan oman yhtiön toimintaa. Tällöin sosiaalisessa mediassa ja internetissä voidaan saada aikaan positiivinen mielikuva yhtiöstä ja näin ollen saada lisää menestystä aikaiseksi.

 

Yksinkertainen sääntö sosiaalisessa mediassa ja internetissä on: älä hauku tai arvostele ketään.

Töihin liittyen tämä on yhtiön virallinen ohjeistus ja näin ollen kaikkien on sitä noudatettava. Ohjeistuksella ei haluta rajoittaa yksilön sananvapautta tai vapautta ilmaista itseään, vaan saada jokainen harkitsemaan työhönsä liittyvien tietojen julkaisemisen mahdolliset seuraukset ennen tietojen julkaisemista.

 

Lomat

Lomat yhtiössä myöntää aina esimies kirjallisesti. Työntekijä toimittaa vähintään kuukautta ennen haluamaansa loma-ajankohtaa kirjallisen anomuksen esimiehelleen.

 • Lomien täsmällisellä sopimisella pyritään tasa-arvoistamaan henkilöstön lomia ja takaamaan riittävä suunnitteluaika yhtiön henkilöstöhallinnossa.
 • Asiakkailla ei ole edes henkilöstövuokrauksena tehtävissä töissä oikeutta myöntää yhtiömme henkilöstölle lomia. Asiakkaan kanssa sovitut lomat katsotaan luvattomiksi poissaoloiksi.
 • Jos loma-ajankohta on kiiretapauksen johdosta alle kuukauden sisällä, on tästä sovittava erikseen soittamalla henkilöstöjohtajale.

 

2 OHJEISTUS TOIMIHENKILÖILLE

KUVAUS

Tässä kohdassa ohjeistetaan asioita, joista yhtiön toimihenkilöstön tulee olla tietoisia ja noudattaa.

TAVOITE

Yhtenäistää yhtiön henkilöstön toimihenkilöiden toimintamallit ja tehostaa toimintaa työturvallisuusasioista tinkimättä.

 

Pätevyydet

Henkilöstön pätevyyksien tulee aina vastata alalla olevien lakien, määräysten ja käytössä olevien standardien mukaisuutta.

Toimihenkilöiden tulee selvittää työn vaatimat pätevyydet ja varmistaa, että käytettävä henkilöstö täyttää pätevyysvaatimukset.

 

Palkankorotukset ja bonuspalkkiot

Henkilöstön palkankorotus- ja bonuspalkkioprosessi on seuraava

 1. Toimihenkilö esittää palkankorotusta tai bonuspalkkiota toimitusjohtajalle
  1. Kirjallisesti sähköpostitse
   1. Sisältää perustelut palkankorotukselle tai bonuspalkkiolle
  2. Toimitusjohtaja hyväksyy/hylkää palkankorotuksen tai bonuspalkkion
   1. Hyväksymisen jälkeen toimitusjohtaja ilmoittaa palkankorotuksesta tai bonuspalkkiosta palkanlaskentaan

Palkankorotuksen perusteet

 • TES-palkkaluokat
 • Henkilökohtainen palkanosuus
 • Yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset ja kilpailukyky palkankorotuksen jälkeen
  • Yhtiö ei halua irtisanoa henkilöstöään taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten palkankorotuksen jälkeen
  • Palkat tulee olla linjassa työtehtävien mukaan
   • Yhden henkilön palkankorotus voidaan katsoa koko henkilöstöä koskevaksi

 

Ylityöt

Ylitöiden teettämistä tulisi välttää seuraavista syistä

 • Ylityöt synnyttävät aina prosentuaalisesti enemmän kustannuksia kuin sen aikana tehty työ nostattaa prosentuaalisesti tuotantoa
  • Kilpailukyky heikkenee
 • Ylityöt tehdään usein samojen henkilöiden toimesta
  • Kyseisten henkilöiden fyysinen rasitus ja henkinen stressi kasvavat
 • Ylitöitä teettämällä yhtiö ei kykene kasvattamaan osaajamääräänsä
 • Ylitöiden teettäminen on rajoitettu lainsäädännössä
  • Ylityöt tulee kohdistaa aina äärimmäiseen tarpeeseen
   • Yhtiöllä täytyy olla aina mahdollisuus teettää ylitöitä, kun todellinen tarve syntyy

Yhtiössä on käytössä valvontamekanismi ylitöiden teettämisen suhteen

 • Mahdollistaa henkilöstötarpeiden kartoittamisen
 • Yhtiö kehittyy projektien kiireavun oikeaoppisessa käytössä
 • Tarjoaa yhtiön johdolle tietoa ylitöiden käytöstä
  • Mahdollistaa paremman resurssisuunnittelun

Valvontamekanismiin kuuluu ylitöiden tekemisen lupapyyntö seuraavien rajojen ylittyessä:

 • Projektipäälliköiden tekemän ylityön osalta
  • 5 viikoittaisen ylityötunnin ylittämisestä lupa toimitusjohtajalta
 • Työmaapäällikön tekemän ylityön osalta
  • 5 viikoittaisen ylityötunnin ylittämisestä lupa projektipäälliköltä
 • Asentajan tekemän ylityön osalta
  • 5 viikoittaisen ylityötunnin ylittämisestä lupa työmaapäälliköltä
 • Kenen tahansa henkilön
  • yli 10 viikoittaisen ylityötunnin ylittämisestä lupa toimitusjohtajalta

 

Työkalujen hallinta

Työmaalla olevat työkalut tulee aina palauttaa yhtiön lähimpään toimipisteeseen välittömästi käyttötarpeen päättymisen jälkeen.

 • Työkalut tulee palauttaa yhtiön lähimpään toimipisteeseen myös siinä tapauksessa, jos työkaluja ei käytetä työmaalla kuukauden mittaisella ajanjaksolla

Jos samaa työkalua samanaikaisesti tarvitaan kahdella eri työmaalla, työkalun käytöstä yhteistyössä sopivat työmaiden toimihenkilöt.

 

Luottopäätökset

Asiakkaasta tulee ottaa aina luottopäätös

 • Luottopäätöksen antaa talousjohtaja
 • Luottopäätöksen rajoja tulee noudattaa
 • Toimihenkilön ylittäessä rajat, tai jättäessä luottopäätöksen ottamatta vastaan, vastaa kyseinen henkilö henkilökohtaisesti aiheutuneista vahingoista

 

Urakkalaskenta

Urakat lasketaan yhteistyössä

 • Tarjouspäällikkö ja projektipäälliköt käyttävät henkilöstöä apuna urakkalaskennassa

Lopullisen tarkistuksen ja tarjouksen tekee tarjouspäällikkö.

 

Tarjoamatta jätetyt urakat

Jos projektipäällikön/työmaapäällikön mielestä yhtiöllä ei ole edellytyksiä toteuttaa tarjouspyynnön hanketta, tulee tarjoamatta jättämisestä informoida aina toimitusjohtajaa

 • Asia tulee esittää tarjouspäällikölle sähköpostitse
  • Sähköpostin sisältö käsitellään keskustelemalla

 

Hävityt urakat

Hävityistä urakoista tulee aina tehdä ilmoitus sähköpostitse tarjouspäällikölle. Sähköpostin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • Urakan sisältö
 • Urakan voittanut yhtiö
 • Urakan voittaneen yhtiön tarjoussumma
 • Syyt urakan häviämiselle
 • Tarjouspyyntömateriaali liitteenä

Yhtiössä halutaan käsitellä urakan häviämisen syyt, jotta toimintaa pystytään kehittämään seuraavaa tarjouslaskentaa varten.

 

Urakkapalkkausmalli työntekijöille

Työntekijöiden kanssa urakkapalkkauksesta sovittaessa käytetään aina urakkapalkkaussopimuspohjaa

 • Toimihenkilöt voivat käyttää urakkapalkkaussopimuspohjaa omissa projekteissaan
  • Projektipäällikkö laatii sopimukset työntekijöiden kanssa
  • Työmaan työmaapäällikkö esittää halutessaan toiveen urakkapalkkausmallista projektipäällikölle

Urakka sidotaan aina työvaiheeseen, johon sisällytetään urakan työtunnit.

Urakan valmistuttua nopeammin kuin urakkaan oli työntekijälle laskettu tunteja, voi työntekijä:

 1. pitää vapaata, jolloin tunnit maksetaan urakan mukaisesti tai
 2. jatkaa töitä, jolloin hänelle maksetaan urakan osuus yksinkertaisina tunteina

Jos urakan tunnit tulevat täyteen, mutta työ ei ole valmis, työntekijän palkka maksetaan normaalisti työehtosopimuksen mukaisesti

 • Työntekijällä on aina työtunteihin perustuva takuupalkka

Urakkamallit tulee perustua laskennassa käytettyihin työtunteihin. Laskennan työtuntimäärää ei saa urakassa ylittää ilman toimitusjohtajan lupaa

 • Seurannan avulla havaitaan mahdolliset virhelaskelmat
  • Yhtiön urakkalaskenta kehittyy
 • Estetään liian suurien urakkatuntimäärien kirjaaminen

 

LAATU on tärkeä osa urakkamallin toimivuutta. Urakkapalkkausmalli ei saa missään nimessä aiheuttaa laatuongelmia. Urakka on valmis vasta, kun työnlaatu vastaa asetettuja kriteerejä. Työmaapäällikkö tarkastaa sekä hyväksyy tehdyn työn laadun urakan valmistuttua

 • Työntekijöiden tulee olla tietoisia ja ymmärtää laatuun liittyvät vaatimukset ennen työn aloittamista
 • Jos laatuongelmia ilmenee, urakkapalkkausmallista luovutaan

 

Projektit

Projektiprosessi

 • Kysely
  • Verkkolomake
  • Sähköposti
  • Puhelin
   • Vaihde ohjaa tarvittaessa kyselyn projektipäällikölle
  • Yhteydenotto ja katselmus
   • Projektipäällikkö ottaa yhteyden asiakkaaseen ja sopii katselmusajankohdan
  • Tarjous
   • Ennen tarjouksen lähettämistä projektipäällikkö ottaa luottopäätöksen yhtiön toimitusjohtajalta
   • Projektipäällikkö laskee tarjouksen ja tarjoaa kohteen töitä kirjallisesti yhtiön käyttämän ohjelman kautta
  • Tilaus ja tilausvahvistus
   • Projektipäällikkö ottaa tilauksen vastaan
    • Projektipäällikkö aikatauluttaa urakan ja hyväksyttää aikataulutetun urakan toimitusjohtajalla
    • Hyväksytty projekti vahvistetaan tilaajalle kirjallisesti yhtiön käyttämän järjestelmän kautta
   • Projektipäällikkö täyttää projektilomakkeen ja avaa projektinumeron
    • Projektinumeroa käytettävä kaikissa projektiin liittyvissä asiakirjoissa
   • Työnhoito
    • Projektipäällikkö ja työmaapäällikkö(t) vastaavat työmaasta ohjeistuksen mukaisesti
     • Työjäljen oltava aina laadukasta
    • Myöhästymisistä välitön raportointi sähköpostitse osoitteeseen määrittele sähköposti
    • Poikkeuksista ja reklamaatioista välitön raportointi sähköpostitse osoitteeseen määrittele sähköposti
   • Valmistuminen ja laskutus
    • Projektipäällikkö laskuttaa asiakasta yhtiön käyttämän järjestelmän kautta maksupostien mukaisesti
    • Projektipäällikkö ilmoittaa projektin valmistumisesta toimitusjohtajalle
    • Projektipäällikkö arkistoi dokumentit

 

Projektinumerointi

Projektinumeroa tulee käyttää kaikissa projektiin liittyvissä asiakirjoissa. Projektinumeroinnin avulla toteutetaan seurantaa, joka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan

 • Mitkä ovat projektin todelliset syntyneet kustannukset ja tulot
  • Projektilaskenta kehittyy
   • Tunnistetaan mahdolliset virheet, joita tehty projektilaskennassa
  • Liiketoiminnan sekä työllistämisen jatkuminen mahdollistetaan
   • Yhtiölle mahdollistetaan kasvun edellytykset myös taloudellisesti

Projektinumero koostuu kahdesta osasta ja kuusi merkkiä pitkä

 • Kaksinumeroinen alkuosa
  • Esimerkiksi kustannuspaikka 2 Urakat on projektinumeroinnin alkuosa 02
 • Nelimerkkinen loppuosa
  • Yksi aakkonen: P = Projektit
  • Kolme itse määriteltyä numeroa: 001
 • ESIMERKIKSI: 02P001

Ilman asianmukaisesti projektinumeroinnilla merkittyjä asiakirjoja joudutaan selvittämään jälkeenpäin

 • Synnyttää yhtiössä ylimääräisiä kustannuksia
  • Paine hintojen nostamiseen kasvaa
   • Mahdollinen asiakkaiden menettäminen
   • Liiketoiminnan jatkumisen vaarantuminen

 

Pienprojektit

Pienprojekti on alle 3000 euron projekti

 • Suuremmista hankkeista tulee avata oma projektinumero projektilomakkeella

Pienprojektien työt alkavat siitä hetkestä, kun työkohteeseen lähdetään

 • Kertokaa asiakkaalle puhelimitse vähintään seuraavat asiat selkeästi
  • hinnoittelu
  • milloin työmaalle lähdetään
  • milloin työmaalle saavutaan
  • laskutettava työaika alkaa työntekijän lähtiessä toimipisteestä
  • laskutettava työaika päättyy työntekijän palattua toimipisteeseen

Projektipäällikkö/työmaapäällikkö luo laskut työnkuittauslomakkeen perusteella

 • Ohjeistakaa henkilöstä täyttämään työnkuittauslomakkeet oikein
  • Sisältäen mm. Y-tunnuksen tai henkilötunnuksen
  • Lomakkeeseen merkataan kenen ja mitä tuotteita työmaalla on käytetty
 • Pientyön perustuntilaskutus on aina vähintään 52 euroa / tunti + alv 24 %
  • Ylityöt ja kulukorvaukset työaikalain ja noudatettavan työehtosopimuksen mukaan.
   • Ylityö 50% kerroin 1,5
   • Ylityö 100% kerroin 2,0
   • Ylityö 200% kerroin 3,0
   • Ylityö 300% kerroin 4,0
   • Muut lisät laskutetaan kertoimella 1,75
   • Muut kulut, päivärahat, matkakulut ja majoitus laskutetaan kertoimella 1,05
  • Laskutus vähintään kerran viikossa.
  • Tuotehinnat tukkurihinnaston mukaan, ei alennuksia ilman toimitusjohtajan lupaa.
  • Projektipäällikkö/työmaapäällikkö arkistoi työnkuittauslomakkeen yhtiön käytössä olevaan järjestelmään

 

Ohje projektin sisäisestä kommunikaatiosta

Kaikki projektin toimihenkilöt pidetään ajan tasalla projektin etenemisestä päivittämällä projektikansiota

 • Projektikansio on yhtiön käytössä olevassa arkistointi järjestelmässä
 • Arkistoon tulee tallentaa kaikki projektin tietomateriaali

Kaikki projektiin liittyvät sähköpostikeskustelut tulee toimittaa kopiona jokaiselle projektin toimihenkilölle

 • Sähköposti osoitetaan henkilölle, jota kyseinen sähköposti koskee
 • Sähköposti lähetetään kopiona kaikille muille projektin toimihenkilöille

 

Projektilaskennan materiaalin kilpailutus

Projektien (yli 3000 euroa) materiaalit projektipäällikkö/työmaapäällikkö kilpailuttaa projektilaskennan yhteydessä.

Materiaalin kilpailutuksen prosessi:

 • Projektipäällikkö/työmaapäällikkö massoittaa urakkamateriaalit
 • Projektipäällikkö/työmaapäällikkö kilpailuttaa materiaalit lähettämällä tarjouspyynnön vähintään kolmelle eri toimittajalle
  • Tiedot yhdessä sähköpostissa
  • Tarjouspyynnön lähetys mahdollisimman nopeasti
  • Tarjouspyynnön tulee sisältää viimeinen tarjouksen jättämispäivämäärä toimittajien tiedoksi
 • Projektipäällikkö/työmaapäällikkö täyttää tarjousten halvimmat hinnat projektilaskennan materiaalitaulukkoon
  • Projektipäällikkö/työmaapäällikkö tarkastaa materiaalilistan ja hinnat
 • Toimitusjohtaja laskee viimeisen katteen ja tarjoushinnan sekä antaa kirjallisen luvan tehdä tarjous asiakkaalle kirjallisesti yhtiön järjestelmän kautta

 

Projektin hankintojen kilpailutus

Hankinnat kilpailutetaan uudestaan projektin saamisen jälkeen

 • Vähintään kolmen toimittajan kesken

Tarjous vastaanotetaan aina kirjallisesti. Tarjouksesta tulee vähintään ilmetä seuraavat asiat

 • hinta
 • toimitusehto
 • toimitusaika

Tarpeet tulee määritellä mahdollisimman selkeästi kirjalliseen tarjouspyyntöön

 • Vastaanotetut tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään

Tarjouspyyntöön tulee kirjata tarjouksen viimeinen palautuspäivä

 • Aikarajan jälkeen tulleita tarjouksia ei enää hyväksytä
  • Poikkeuksena erittäin painava syy
 • Päämiehet oppivat täsmällisyyteen
  • Yhtiö kykenee järjestämään omat työnsä helpommin

Jos tarjouksessa viitataan yleisiin toimitusehtoihin, tulee nämä olla myös kirjallisesti toimitettuna tarjouksen yhteydessä.

Suullisia tai vajavaisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee vastaanottaa sähköpostitse

 • Kirjoitettu vastaus lähetetään aina sähköpostitse kaikille toimittajille, joille tarjouspyyntö on lähetetty
  • Sähköposti sisältää kysymyksen sekä vastauksen
 • Eri toimittajien kanssa puhelimitse keskustellut asiat pyydetään myös sähköpostitse
  • Kirjallinen todistus sovituista asioista
  • Kysymykset ja vastaukset jaetaan myös muille tarjouspyynnön vastaanottaneille toimijoille

 

Ostot

Ostot suoritetaan projektipäällikön/työmaapäällikön toimesta aina yhtiön käytössä olevan järjestelmän kautta (ostotilaus)

 • Poikkeus materiaalien osalta: vanhoilta sopimustoimittajilta voidaan hakea pienempiä tilauksia jo valmiiksi sovituin hinnoin 300 euroon asti
  • Pienprojektit tai työmaalla esiintyneen nopean tarpeen takia
 • Myös alihankintatyöstö tulee tehdä aina ja poikkeuksetta ostotilaus
  • Tilausehdoissamme käsittelemme työnjälkeä, työmaavastuita jne.
   • Kyseiset asiat ovat tärkeitä asioita alihankkijoiden kanssa toimiessa, varsinkin jos ongelmia työmaalla alkaa ilmetä
  • Urakkatöistä tehtävä erikseen ostotilaus alihankkijalle
   • Selkeästi määriteltynä tehtävät työt ja urakan sisältö

Tilaaminen ilman hintatietoa ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Tuotteesta ja ehdoista tulee aina olla kirjallinen ostotilaus yhtiön käytössä olevan järjestelmän kautta.

Ainoastaan työmaan projektipäällikkö/työmaapäällikkö voi tilata tuotteita tai palveluita työmaalle

 • Muun henkilöstön tekemät tilaukset tullaan katsomaan tilaajan henkilökohtaiseksi tilaukseksi

 

Toimittajien tilinavaukset

Toimittajille tulee aina avata tili tämän kohdan mukaisin rajoituksin.

Maksuehdon tulee olla vähinään 30 päivää netto

 • Tavoitteena keskiarvo 45 päivää netto
  • Maksuehtoneuvottelut aloitetaan asiakkaan kanssa 90 päivän maksuehdosta
 • Yhtiön kassavarat paranevat ja yhtiön kasvulla on paremmat taloudelliset edellytykset
 • Maksuehdon alituksesta tulee aina pyytää lupa toimitusjohtajalta

Konkreettisen tilinavauksen tekee ostopäällikkö toimihenkilön pyynnöstä.

 

Tarjoukset

Tarjouksen teko-oikeus on erikseen nimetyillä henkilöillä.

Tarjoukseen tulee vastata viiden (5) päivän sisällä tarjouspyynnön vastaanottamisesta tai vähintään vuorokautta ennen tarjouksen jättöajankohtaa ja varmistaa että asiakas on vastaanottanut tarjouksen ajoissa.

Tarjous tulee tehdä ohjeistetun tarjousprosessin mukaisesti. Tarjous tulee jättää asiakkaalle kirjallisena yhtiön käytössä olevan järjestelmän kautta

 • Tarjouksia ei voi tehdä suullisesti yhtiön nimissä
  • Suullisista tarjouksista vastaa aina tarjouksen tekijä henkilökohtaisesti

Urakkatarjoukset hyväksytetään aina tarjouspäälliköllä ennen tarjouksen lähettämistä.

 

Tilausvahvistukset

Tilausvahvistuksien teko-oikeus on erikseen nimetyillä henkilöillä.

Tilausvahvistuksia tehdessä tulee aina noudattaa ohjeistettua prosessia. Yhtiön tekemistä töistä on tehtävä aina kirjallinen tilausvahvistus yhtiön käytössä olevan järjestelmän kautta

 • Kirjallinen tilausvahvistus vähentää huomattavasti reklamaatioita
 • Suullisista tilausvahvistuksista vastaan aina tilausvahvistuksen tekijä henkilökohtaisesti

Tilausvahvistukseen tulee kirjata mahdollisimman tarkasti vähintään seuraavat asiat

 • Työn sisältö
 • Urakan rajat
  • Urakoita koskevia tilausvahvistukset hyväksytetään aina ennen lähettämistä toimitusjohtajalla

 

Laskutus

Laskutus heti kun mahdollista, kuitenkin vähintään kerran viikossa tai projektien laskutuspostien mukaisesti

 • Tavoitteena mahdollisimman nopea laskutus, joka mahdollistaa yhtiön kasvun taloudelliset edellytykset
 • Lisätyöt laskutetaan viikoittain.

 

Laskujen asiatarkastus

Toimihenkilöt vastaavat laskun asiatarkastuksesta. Laskusta tulee tarkistaa vähintään seuraavat asiat:

 • Yhtiön tarkastus
  • Lasku tullut oikeaan yhtiöön
  • Nimi ja Y-tunnus oltava oikein
 • Viitteen tarkastus
  • Oikea projektinumero
 • Yhteyshenkilön tarkastus
  • Oikea yhteyshenkilö
 • Maksuehdon tarkastus
  • Oikea maksuehto
 • Hinnat sovitut
  • Työstä ja materiaalista on tehty ostotilaus
 • Työn sisältö kirjattu selkeästi
  • Kuka tehnyt
  • Koska tehty
  • Mitä tehty
  • Kuka tarkastanut ja miten
   • Liitteenä kopio työntekijän tuntikortista

Alihankkijoiden työ tarkastetaan ja hyväksytään erikseen ennen laskutuslupaa työkohteessa tilauksen tehneen henkilön toimesta.

 

Reklamaatiot

Reklamaatiot kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen määrittele sähköposti tähän

 • Sähköposti sisältää vähintään:
  • Reklamaation tekijän yhteystiedot
  • Kuvauksen reklamaatiosta
 • Toimitusjohtaja hoitaa reklamaatiot sähköpostitse tehdyn ilmoituksen jälkeen

Asiakkaita tulee kannustaa reklamaatioiden tekemiseen

 • Reklamaatioiden avulla yhtiö pystyy kehittämään toimintaansa

Henkilöstön tulisi informoida kaikki saamansa asiakaspalaute yhtiön toimitusjohtajalle

 • Asiakkaiden kanssa toimiessa heidän tarpeiden tunnistaminen sekä niiden täyttäminen ovat kannattavan liiketoiminnan yksi oleellisimmista tekijöistä

 

3 TYÖSUOJELU- JA TYÖTURVALLISUUSOHJE

KUVAUS

Yhtiö Oy:n työntekijät työskentelevät erityyppisissä tehtävissä ja erilaisilla työpaikoilla. Työnantajana Yhtiö Oy vastaa aina työntekijöidensä työsuojelusta ja työturvallisuudesta. Tämä ohje on tarkoitettu antamaan pohjan turvalliselle työskentelylle.

Tarvittaessa työsuojeluohjetta voidaan täydentää työntekijän työsopimuksen yhteydessä niillä erityisseikoilla, jotka eivät esim. työkohteen ohjeistuksista tai tästä työsuojeluohjeesta suoraan ilmene.

TAVOITE

 Tämän ohjeen tarkoitus on antaa perusteet kaiken tyyppisen työn turvalliselle suorittamiselle. Työntekijä perehtyy tähän ohjeeseen ja työnantajan osoittamiin muihin työsuojelua ja työturvallisuutta koskeviin erityisohjeisiin. Työntekijä sitoutuu noudattamaan niissä annettuja ohjeita ja velvoitteita.

 

Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta

Työnantajana Yhtiö Oy vastaa aina työsuojelusta ja työturvallisuudesta sekä siitä, että työsuojelussa ja työturvallisuudessa noudatetaan ajantasaisia määräyksiä.

Työnantaja on nimennyt työsuojelupäällikön, joka tulee olla työkohteen työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden tiedossa.

Työnantaja vastaa, että voimassa olevat ja päivitetyt työsuojelu- ja työturvallisuusohjeet ovat kaikkien helposti saatavilla.

Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö perehdyttää työntekijän kulloinkin kyseessä olevan työmaan työtehtäviin ja erityispiirteisiin. Työntekijä on velvoitettu huomauttamaan työmaapäällikköä ja työnantajaa, mikäli perehdytystä ei anneta tai sitä ei anneta riittävästi.

Kumpikin osapuoli, työntekijä ja työnantaja, sitoutuvat noudattamaan aina voimassa olevia lakeja (työturvallisuuslaki, työsuojelun valvontalaki, työterveyslaki jne.), säännöksiä ja työsuojeluohjeita.

Työnantajana Yhtiö Oy vastaa aina työntekijöidensä työsuojelusta ja työturvallisuudesta. Työsuojelu- ja työturvallisuusohjeen tarkoitus on antaa pohjan turvalliselle työskentelylle. työskentelylle. Työsuojelu- ja työturvallisuusohjeen tarkoitus on antaa perusteet kaiken tyyppisen työn turvalliselle suorittamiselle. Työntekijä perehtyy työsuojelu- ja työturvallisuusohjeeseen ja työnantajan osoittamiin muihin työsuojelua ja työturvallisuutta koskeviin erityisohjeisiin. Työntekijä sitoutuu noudattamaan niissä annettuja ohjeita ja velvoitteita.

 

Yhtiö Oy:n työsuojelupäällikkö ja sähkötöiden johtaja

YHTIÖ OY:n

(Y-tunnus määrittele y-tunnus)

Työsuojelupäällikkö on

Nimeä työsuojelupäällikkö

Määrittele sähköposti

Määrittele puhelinnumero

Sähkötöiden johtaja on

Nimeä sähkötöiden johtaja

Määrittele sähköposti

Määrittele puhelinnumero

 

Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Työntekijän havaitessa tai kokiessa puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työmaansa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työmaan työmaapäällikölle ja työnantajalle.

Työntekijän havaitessa työmaansa muiden työntekijöiden kokevan tai havaitsevan puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työmaansa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työn suorittajalle (toinen työntekijä), työmaan työmaapäällikölle ja työnantajalle.

 

Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti

Erilaisissa työtehtävissä vaaditaan työntekijältä erityyppisiä ominaisuuksia työn turvalliselle suorittamiselle. Nämä ominaisuudet voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä, kuitenkin sellaisia asioita, jotka tuodaan ilmi työntekijälle jo työhaastatteluvaiheessa. Edelleen tietyissä työtehtävissä vaaditaan työntekijällä olevan tietty pohjakoulutus ja tarvittavat voimassa olevat lisäkoulutukset ja pätevyydet.

Työnantajalla on velvollisuus selvittää työntekijälle tietoon työntekijältä vaadittavat koulutukset ja pätevyydet. Työntekijän tulee osoittaa omaavansa työssä vaadittavat koulutukset ja pätevyydet esittämällä työnantajalle tarvittavat todistukset tai muut dokumentit.

Tässä ohjeistuksessa on eritelty koulutukset ja pätevyydet Yhtiö Oy:n työntekijöiden keskeisimmille työpaikkatyypeille. Mikäli tiettyä työpaikkaa/työtehtävää ei tästä ohjeistuksesta suoraan löydy, tulee työnantajan selvittää työntekijälle työssä sovellettavat työsuojelu- ja työturvallisuusohjeet.

 

Yhtiö Oy:n toimitilat

Yhtiö Oy:n henkilöstön toimitiloissa työskentelevien henkilöiden työsuojelussa ja työturvallisuudessa noudatetaan toimistotyöhön liittyviä seuraavia ohjeistuksia:

 • Jokainen huolehtii omasta henkilökohtaisesta työn turvallisesta suorittamisesta ilman, että työstä aiheutuu vaaratilanteita itselle tai muille työntekijöille.
 • Työnantaja huolehtii jokaiselle työntekijälle ergonomisesti hyvin valitut ja suunnitellut työpisteet ja -välineet, joilla työtehtävät voidaan suorittaa ilman ylimääräisiä fyysisiä rasitteita.
 • Jokainen työntekijä vastaa omasta hygieniastaan niin, ettei siitä aiheudu ongelmia itselle ja muille. Työnantaja vastaa toimitilan säännöllisestä siistimisestä ja siitä, että toimitilan wc-tiloissa on riittävät välineet henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseksi.
 • Työnantaja ei tarjoa työntekijälle työvaatteita. Työntekijää velvoitetaan pukeutumaan siististi toimistotyön edellyttämällä tavalla ja siten, että vaatetuksesta ei löydy sellaisia seikkoja, jotka voisivat heikentää työturvallisuutta toimitiloissa (esim. irtonaisia, herkästi takertuvia osia yms.).
 • Toimitilassa jokainen työntekijä tietää, mistä löytää ensisammutus- ja ensiapuvälineet ja miten niitä käytetään onnettomuuden sattuessa. Edelleen työntekijät tuntevat toimitilan kaikki varauloskäynnit.
 • Työssään työntekijän tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
 • Työntekijän havaitessa, kokiessa itse tai havaitessa muiden kokevan tai havaitsevan puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työn suorittajalle (toinen työntekijä) ja työnantajalle.

 

Yhtiö Oy:n asiakaskäynnit

Yhtiö Oy:n henkilöstön asiakaskäynneillä noudatetaan asiakkaan/tilaajan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeistuksia, mikäli muuta ei ole ennakkoon sovittu. Joka tapauksessa otetaan huomioon seuraavat asiat:

 • Työnantaja varmistaa, että työntekijällä on asiakaskäynnillä tarvittavat työvaatteet ja suojavälineet (kypärä jne.), mikäli tilanne sitä vaatii.
 • Työntekijä huolehtii asiakkaan kanssa työturvallisuudesta asiakaskäynnin ajan. Työntekijä ei siis ryhdy poikkeustapauksessakaan mihinkään sellaiseen toimeen, mistä voisi aiheutua haittaa itselle tai muille.
 • Työntekijän tulee noudattaa asiakaskäyneillä voimassa olevia lakeja ja säännöksiä sekä mahdollisia muita erityismääräyksiä (esim. työkohteessa olevat erilliset määräystaulut, opasteet jne.).
 • Asiakaskäynnillä työntekijän havaitessa, kokiessa itse tai havaitessa muiden kokevan tai havaitsevan puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työn suorittajalle (toinen työntekijä), asiakkaalle ja työnantajalle (toimittaja).

 

Etätyöskentely

Yhtiö Oy:n henkilöstön ja työntekijöiden etätyöskentelyssä noudatetaan tätä työsuojelu- ja työturvallisuusohjetta, mikäli muuta ei ole sovittu. Joka tapauksessa otetaan huomioon seuraavat asiat:

 • Työnantaja varmistaa, että työntekijällä on etätyössä tarvittavat ja asianmukaiset turvalliset työvälineet. Mikäli työ tehdään suoraan asiakkaalle (tilaaja), vastaa tämä työvälineiden määrittämisestä ja toimittaa niistä tiedot toimittajalle. Edelleen tilaaja vastaa työvälineiden oikean ja turvallisen käytön kouluttamisesta työntekijälle.
 • Työntekijä huolehtii itse etätyöskentelynsä työturvallisuudesta. Työntekijä ei ryhdy poikkeustapauksessakaan mihinkään sellaiseen toimeen, mistä voisi aiheutua haittaa itselle tai muille. Asiakkaalle (tilaaja) suoraan tehtävässä työssä työntekijä noudattaa myös tilaajan etätyölle asettamia työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita.
 • Työntekijän tulee noudattaa etätyöskentelyssään voimassa olevia lakeja ja säännöksiä sekä mahdollisia muita erityismääräyksiä.
 • Etätyöskentelyssään työntekijän havaitessa, kokiessa itse tai havaitessa muiden kokevan tai havaitsevan puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työn suorittajalle (toinen työntekijä) ja työnantajalle sekä tilaajalle, mikäli työ
 • tehdään suoraan asiakkaalle.

 

Rakennustyömaat (uudisrakennus ja saneeraus)

Rakennustyömailla noudatetaan työnantajan työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia ja määräyksiä. Lisäksi:

 • Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö vastaa työn suorittamisen ja valvonnan lisäksi työsuojelusta ja työturvallisuuden noudattamisesta työmaalla.
 • Työnantajan nimeämän työmaapäällikön tulee toimittaa työntekijälle tämän työssään tarvitsemat työvaatteet (vaadittavat väritykset, tarvittaessa antiflame) ja suojavälineet (kypärä, suojalasit, käsineet, jne.).
 • Terveydelle haitallisissa purku- ja saneerauskohteissa (esim. asbestinpurkutyömaa) tulee työnantajan tarjota työntekijälle lain ja määräysten mukaiset työssä vaadittavat hengitys- ja henkilökohtaisiset suojavälineet.
 • Työnantajan tulee selvittää työntekijälle tältä tehtävässä vaadittavasta pohjakoulutuksesta sekä mahdollisesti vaadittavista lisäkoulutuksista ja pätevyyksistä (esim. Työturvallisuuskortti).
 • Työnantaja vastaa, että työntekijällä on tehtävään vaadittava koulutus ja mahdolliset muut tarvittavat pätevyydet. Työntekijä on velvollinen toimittamaan työnantajalle tiedot pätevyyksistään ja koulutuksistaan.
 • Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö perehdyttää työntekijän työmaan erityspiirteisiin, erityisiin riskeihin ja muihin työsuojeluun ja työturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin.
 • Työmaapäällikkö antaa koulutuksen työssä käytettäviin laitteisiin ja välineisiin sekä opastaa niiden turvallisen käytön työssä.
 • Työntekijän tulee noudattaa työssään voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, tilaajan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä mahdollisia muita erityismääräyksiä (esim. työkohteessa olevat erilliset määräystaulut, opasteet jne.).
 • Työntekijän havaitessa, kokiessa itse tai havaitessa muiden kokevan tai havaitsevan puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työpaikkansa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työn suorittajalle (toinen työntekijä), työpaikan esimiehelle (työmaapäällikkö) ja työnantajalle.

 

Sähkötyömaat (uudisrakennus ja saneeraus)

Sähkötyömailla noudatetaan työnantajan työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia ja määräyksiä. Lisäksi:

 • Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö (tai vastaava) vastaa työn suorittamisen ja valvonnan lisäksi työsuojelusta ja työturvallisuuden noudattamisesta työmaalla, ellei erikseen ole toisin kirjallisesti sovittu.
 • Työnantaja varmistaa, että työntekijällä on työssään käytössä tarvittavat työvaatteet (esim. vaadittavat väritykset) ja suojavälineet (kypärä, käsineet, jne.) vaatimusten mukaisesti.
 • Työnantajan tulee selvittää työntekijälle tältä tehtävässä vaadittavasta pohjakoulutuksesta sekä mahdollisesti vaadittavista lisäkoulutuksista ja pätevyyksistä.
 • Työnantaja vastaa, että työntekijällä on tehtävään vaadittava koulutus ja mahdolliset muut tarvittavat pätevyydet. Työntekijä on velvollinen toimittamaan työnantajalle tiedot pätevyyksistään ja koulutuksistaan.
 • Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö perehdyttää työntekijän työmaan erityspiirteisiin, erityisiin riskeihin ja muihin työsuojeluun ja työturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin.
 • Työmaapäällikkö antaa koulutuksen työssä käytettäviin laitteisiin ja välineisiin sekä opastaa niiden turvallisen käytön työssä.
 • Työntekijän tulee noudattaa työssään voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, tilaajan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä mahdollisia muita erityismääräyksiä (esim. työkohteessa olevat erilliset määräystaulut, opasteet jne.).
 • Työntekijän havaitessa, kokiessa itse tai havaitessa muiden kokevan tai havaitsevan puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työpaikkansa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työn suorittajalle (toinen työntekijä), työpaikan esimiehelle (työmaapäällikkö) ja työnantajalle.

 

Kuitutyöt

Kuitutöissä noudatetaan työnantajan työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia ja määräyksiä. Lisäksi:

 • Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö (tai vastaava) vastaa työn suorittamisen ja valvonnan lisäksi työsuojelusta ja työturvallisuuden noudattamisesta työmaalla, ellei erikseen ole toisin kirjallisesti sovittu.
 • Työnantaja varmistaa, että työntekijällä on työssään käytössä tarvittavat työvaatteet (esim. vaadittavat väritykset, tarvittaessa antiflame) ja suojavälineet (kypärä, käsineet, suojalasit jne.) työn vaatimusten mukaisesti.
 • Työnantajan tulee selvittää työntekijälle tältä tehtävässä vaadittavasta pohjakoulutuksesta sekä mahdollisesti vaadittavista lisäkoulutuksista ja pätevyyksistä.
 • Työnantaja vastaa, että työntekijällä on tehtävään vaadittava koulutus ja mahdolliset muut tarvittavat pätevyydet. Työntekijä on velvollinen toimittamaan työnantajalle tiedot pätevyyksistään ja koulutuksistaan.
 • Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö perehdyttää työntekijän työmaan erityspiirteisiin, erityisiin riskeihin ja muihin työsuojeluun ja työturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin.
 • Työmaapäällikkö antaa koulutuksen työssä käytettäviin laitteisiin ja välineisiin sekä opastaa niiden turvallisen käytön työssä.
 • Työntekijän tulee noudattaa työssään voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, tilaajan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä mahdollisia muita erityismääräyksiä (esim. työkohteessa olevat erilliset määräystaulut, opasteet jne.).
 • Työntekijän havaitessa, kokiessa itse tai havaitessa muiden kokevan tai havaitsevan puutteita, laiminlyöntejä tai muuta huomautettavaa työpaikkansa työsuojelu- ja/tai työturvallisuusasioissa, on hän velvoitettu ilmoittamaan/huomauttamaan asiasta viipymättä työn suorittajalle (toinen työntekijä), työpaikan esimiehelle (työmaapäällikkö) ja työnantajalle.
 • Työnantaja huolehtii kuitutöissä syntyvälle kuitujätteelle asianmukaiset jäteastiat. Kuitutöissä kuituja katkaistaessa kaapelin jatkamisen ja päättämisen yhteydessä syntyvät kuidunpätkät on kerättävä välittömästi niille varattuun astiaan. Pöydälle, vaatteisiin tai muualle jääneet kuidunpätkät aiheuttavat työturvallisuus- ja terveysriskin, sillä ne voivat tunkeutua ihon alle ja joutua jopa verenkiertoon. Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla hengenvaara. Kuitujen jäteastia tulee hävittää asianmukaisesti ja esim. sulkea tiiviisti ennen roskiin heittämistä, ettei kuidunpätkistä olisi haittaa myöskään siivoojille tai muille työntekijöille.
 • Työnantaja huolehtii, että työmaalla kuitujen ja liittimien puhdistuksessa käytettävät kemikaalit, jotka ovat useimmiten palavia, huumaavia ja ärsytysoireita aiheuttavia, eivät aiheuttaisi työntekijöille ylimääräistä terveydellistä haittaa. Kemikaalien aiheuttamat terveysriskit minimoidaan huolehtimalla työtilan tuuletuksesta ja työntekijöiden suojakäsineiden käytöstä työskentelyn aikana. Edelleen myös optisten kaapeleiden rakenneosien mahdolliset ärsytysoireita aiheuttavat elementit (esim. aramidi- tai lasikuituvahvikkeet sekä täyterasvat ja niiden puhdistusaineet) ja niiden muodostamat työturvallisuus- ja terveysriskit minimoidaan edellä kuvatusti huolehtimalla työntekijöiden asianmukaisesta varustamisesta työskentelyssä sekä työtilan riittävästä tuuletuksesta.
 • Kuitutöissä optisessa tiedonsiirrossa käytettävä valo on näkymätöntä, mutta silmälle vaarallista ja verkkokalvoa vahingoittavaa. Valonlähteet, varsinkin laserkomponentit lähettävät valoa, jonka osumista silmään on ehdottomasti varottava. Kuidun tai optisen liittimen päähän ei saa koskaan katsoa suoraan edestä. Työmaapäällikkö vastaa siitä, että kuitutöissä vapaat kuitujen ja liittimien päät ovat aina asianmukaisesti suljettuja. Edelleen työmaapäällikkö vastaa siitä, että jakamoissa ja muissa optisia laitteita sisältävissä rakenteissa on lasersäteen lähteet merkitty asianmukaisesti käyttäen lasersäteen varoitustarroja.

 

Perehdyttäminen

Yhtiö Oy:n työntekijät tulee perehdyttää heillä teetettävään työhön sekä työmaan erityisvaatimuksiin ja –piirteisiin aina työntekijän aloittaessa ensimmäistä kertaa työt työmaalla. Perehdyttämisestä vastaa ensisijaisesti työnantajan nimeämä työmaan työmaapäällikkö. Työmaapäällikön tulee huolehtia yhdessä työntekijän kanssa, että työntekijä saa työhönsä tarvittavan perehdytyksen ennen työhön ryhtymistä. Puutteellisesta perehdytyksestä työntekijän tulee ilmoittaa työmaapäällikölle ja työnantajalle.

Jotta perehdytyksessä tulisi huomioiduksi kaikki tarvittavat seikat työtehtävien ja työmaan erityispiirteistä ja –vaatimuksista sekä työsuojelusta ja työturvallisuudesta, tulee perehdytyksestä täyttää perehdyttämislomake, jossa kaikki perehdytykseen sisällytetyt asiat ovat eriteltyinä. Perehdyttämislomakkeen täyttävät ja allekirjoittavat perehdyttäjä (työmaapäällikkö) ja työntekijä yhdessä.

 

Työkyvyn ylläpito

Yhtiö Oy:n työntekijöiden työkyvystä huolehtivat ensisijaisesti työntekijät itse. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa ja/tai huomauttaa työnantajalle havaitsemistaan työkykyyn heikentävästi vaikuttavista tekijöistä työmaalla ja työssä yleensä.

Työnantajan edustajat huolehtivat, että työntekijät säilyttävät työkykynsä eivätkä kuormita itseään ylimääräisillä lisätöillä ja/tai ylitöillä.

Työnantajan vastuuna on tarkkailla työntekijän työkykyä ja -kuntoa työmaalla ja tarvittaessa huomauttaa työntekijää tapauksissa, joissa työntekijän työkyvyssä ja/tai -kunnossa havaitaan jotain normaalista poikkeavaa.

Työnantaja vastaa siitä, että työtehtävissä on aina ennakkoon arvioitu riskitekijät ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa työntekijän ja/tai sivullisten työkykyyn, -kuntoon tai terveyteen. Edelleen, työnantaja vastaa, että työmaasta on laadittu tarvittavat turvallisuusasiakirjat, mikäli näin on vaadittu, ja esittää ne tarvittaessa myös työntekijöille.

 

Muut noudatettavat ohjeistukset ja määräykset

Työnantaja vastaa aina, että työsuojelussa ja työturvallisuudessa noudatetaan aina ajantasaisia ohjeita ja määräyksiä. Muut noudatettavat ohjeistukset ja määräykset tulee saattaa työntekijän tietoon viipymättä niiden astuessa voimaan.

Työnantajan nimeämä työmaapäällikkö varmistaa, että työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset on saatettu työmaan työntekijöiden tietoon.

Mahdolliset epäselvyydet tai ristiriidat kaikissa noudatettavissa ohjeistuksissa ja määräyksissä tulee selvittää heti niiden ilmettyä työmaapäällikön, työnantajan ja työntekijän välillä.

 

Ohjeistuksen päivittäminen

Työnantaja vastaa, että kaikkien osapuolien käytettävissä on aina viimeisin päivitetty versio käytössä olevasta työsuojelu- ja työturvallisuusohjeistuksesta.

Tätä ohjeistusta päivitetään ja tarkennetaan aina tarvittaessa siten, että se vastaa ajantasaisia määräyksiä.

Keskeisimmät päivitysten myötä tähän ohjeistukseen tehtävät muutokset on viipymättä tuotava kaikkien asiaankuuluvien tahojen tietoon.

 

———- ASIAKIRJA PÄÄTTYY ———–

 

LATAA OHJEISTUS WORD-DOKUMENTTINA TÄSTÄ.

 

 

Terveisin

Henri Memonen

Järkevä – Ratkaisut

Henri Memonen